Thứ ba , 27-09-2016

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 chuyên ngành chính sách công

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2016

Chuyên ngành Chính sách công

 

 
   Được sự uỷ quyền của Học viện Chính sách và Phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường Đại học Thái Bình thông báo và thu nhận hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công, cụ thể như sau:


1. Môn thi tuyển

- Môn cơ sở: Kinh tế học (Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô);

- Môn chủ chốt: Những vấn đề cơ bản về Chính sách công;

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh.

2. Thời gian thu nhận hồ sơ, học chuyển đổi, ôn tạo nguồn, thi tuyển

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ 26/9/2016 đến 15/10/2016;

- Thời gian học chuyển đổi, ôn tạo nguồn: từ 15/10/2016;

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 12/2016.

3. Điều kiện dự thi

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Người có bằng  tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành dự thi phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi và phải học bổ sung kiến thức (có danh mục kèm theo).

4. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm (Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Thái Bình)

- Địa chỉ: Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

- Điện thoại: 0363.633.669; 0988.643.089;

- Thông tin xem trên Website: tbu.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Học viện Chính sách và phát triển (để phối hợp);

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các cơ quan, đơn vị;

- Trang Web;

- Lưu VT, TT TS& GTVL.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Nguyên Thịnh